ຫຊສ ເມືອງນາແລ

Position:
ຫ້ອງການ/Office
Address:
ບ້ານໃໝ່
ເມືອງນາແລ/Nale Districe
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ/Louang Namtha Province
ສປປ ລາວ/Lao PDR
Phone:
+856 86 219039
Mobile:
ມືຖື/WhatsApp: 020 91600824