ຫຊສ ເມືອງວຽງພູຄາ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ສົ່ງຄຳຄິດເຫັນເຖິງ ຫຊສ ເມືອວຽງພູຄາ
Position:
ຫ້ອງການ/Office
Address:
AH3, ບ້ານດົງວຽງ, Dong Vieng Village
ເມືອງວຽງພູຄາ/Vieng Phouka District
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ/Louang Namtha Province
ສປປ ລາວ/Lao PDR
Phone:
+856 86 215031
Mobile:
ມືຖື/WhatsApp: 020 55985641