ຫຊສ ເມືອງລອງ

Uncategorised

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ສົ່ງຄຳຄິດເຫັນເຖິງ ຫຊສ ເມືອງລອງ
Position:
ຫ້ອງການ/Office
Address:
ທາງເລກທີ 17B, ບ້ານຈອມແຈ້ງ
17B Road, Chom Cheng Village
ເມືອງລອງ/Laong District
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ/Louang Namtha Province
ສປປ ລາວ/Lao PDR
Phone:
086 212250
Mobile:
ມືຖື/WhatsApp: 020 22391822