ຫຊສ ເມືອງສິງ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ສົ່ງຄຳຄິດເຫັນເຖິງ ຫຊສ ເມືອງສິງ
Position:
ຫ້ອງການ Office
Address:
ບ້ານຈຽງຍືນ Jieng Yuen Village
ເມືອງສິງ Sing District
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ Louang Namtha Province
ສປປ ລາວ Lao PDR
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
(+856) 86 213006
Mobile:
ມືຖື/WhatsApp: (+856) 20 29157366
Send an Email
Miscellaneous Information:

ກົດປຸ່ມ Ctrt ຄ້າງໄວ້ແລ້ວເລື່ອລູກເລື່ອຂອງເມົ້າ ເພື່ອຫຍໍ້ ຫຼື ຂະຫຍາຍແຜນທີ່