ຫຊສ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ສົ່ງຄຳຄິດເຫັນເຖິງ ຫຊສ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ
Position:
ຫ້ອງການ/Office
Address:
ບ້ານຫຼວງ/ Louang Village
ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ/Louang Namtha District
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ/Louang Namtha Province
ສປປ ລາວ/Lao PDR
Phone:
086 212304
Mobile:
ມືຖື/WhatsApp: 020 22390577