ພຊສ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ສົ່ງຄຳຄິດເຫັນເຖິງ ພຊສ
Position:
ພະແນກ/Department
Address:
ຖະໜົນ 6 ພຶດສະພາ, ບ້ານນາຫ້ອມ
6 May Rd, Nahome Village
ເມືອງ ຫລວງນໍ້າທາ/Louang Namtha District
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ/Louang Namtha Province
ສປປ ລາວ/Lao PDR
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+856 86 312 214
Fax:
+856 86 312 214
Mobile:
ມືຖື/WhatsApp: +8562099991049
Send an Email