1. ຄໍາແນະນໍາຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂະແໜງ ເລກທີ 3662/ກຊສ, ລົງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2021.
 2. ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ສະບັບ ເລກທີ 5047/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020

 3. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສະບັບເລກທີ 0745/ກຊສ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015


 4. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ, ສະບັບເລກທີ 0744/ກຊສ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2015


 5. ບົດແນະນຳວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວສະບັບເລກທີ 2795.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 201.
 6. ບົດແນະນຳວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສ)ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2795.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016.
 7. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ບປຜສ) ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2796.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016. 


 8. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ບສຕສ) ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 2794.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016.


 9. ບົດແນະນຳ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາສະບັບເລກທີ 2797.1/ກຊສ.ກປສສ.ພຄຕ; ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016.


 10. ບົດແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ສະບັບເລກທີ 707/ກຊສ, ລົງວັນທີ 5 ກຸມພາ 2013

 11.  ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ


 12. ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນສະບັບ ເລກທີ 1127/ກຊສ, ລົງວັນທີ 04 ມີນາ 2014.


 13. ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ ສະບັບ ເລກທີ 6035/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2014.


 14. ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ສະບັບ ເລກທີ6036/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2014.


 15. ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນການແບ່ງແຍກຕອນ ແລະ ການໂຮມຕອນດິນເຂົ້າກັນ ສະບັບ ເລກທີ 966/ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2007.


 16. ລະບຽບຫຼັກການ ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເລກທີ500/ສນຍ.ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2008.