ລໍາດັບ

No.

ຊື່ຂໍ້ຕົກລົງ

Name the agreement

ເລກທີ

Number

ປີ

Years

ອ່ານ

Read

ດາວໂຫລດ

Download

1 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດຂອບເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນພາຍໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. 25/ຈຂ 2021 ອ່ານ/Read Download
2

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການໂຮມຂະແໜງ ພຊສ

292/ຈຂ 2021 ອ່ານ/Read Download