I.ຂົງເຂດ ພຊສ ແລະ ຫຊສ

 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ສະບັບເລກທີ 5506/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021.


 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ/ນະຄອນ, ສະບັບເລກທີ 5507/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021.


 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ສະບັບ ເລກທີ 4983/ກຊສ, ລົງວັນທີ 03 ພະຈິກ 2020.

 4. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ, ສະບັບ ເລກທີ 4984/ກຊສ, ລົງວັນທີ 03 ພະຈິກ 2020.


 5. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສະບັບເລກທີ 1687/ກຊສ, ລົງວັນທີ 7 ເມສາ 2021.


 6. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແລະຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພິດແລະອັນຕະລາ ເລກທີ 3649/ກຊສ, ລົງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2021


 7. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບເລກທີ 2458/ກຊສ, ລົງວັນທີ 03 ມີຖຸນາ 2021.
 8. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄບຄຸມສານຊືນໃນນໍ້າສີ ຫລື ຜະລິດຕະພັນເຄືອບ, ສະບັບເລກທີ 4566/ກຊສ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021
 9. ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ. ສະບັບເຕັມສ່ວນ

 II. ຂົງເຂດ ການຈັດຕັ້ງ.

 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມທີ່ດິນ, ສະບັບເລກທີ 1751/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020.

 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະບັບເລກທີ 1752/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020.

 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ມົນລະພິດ, ສະບັບເລກທີ 1753/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020.

 4. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 1754/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020.

 5. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບເລກທີ 1758/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020.

 6. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບເລກທີ 1759/ກຊສ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020.

 7. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການ, ສະບັບ ເລກທີ 3153/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017

 8. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມກວດກາ, ສະບັບ ເລກທີ 3155/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017

 9. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມນິຕິກຳ, ສະບັບ ເລກທີ 3158/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017

 10. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສະບັບ ເລກທີ 3160/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017

 11. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ສະບັບ ເລກທີ 3165/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017

 12. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ, ສະບັບ ເລກທີ 3166/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017

III. ຂົງເຂດ ທີ່ດິນ

 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຫ້າມແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ຂະແໜງທີ່ດິນ, ສະບັບ ເລກທີ 1369/ກຊສ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2018
 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດມາດຖານດ້ານການບໍລິການ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ສະບັບ ເລກທີ 6580/ກຊສ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2014

 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ 9 ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລກທີ 352/ສນຍ.ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2011

IV. ຂົງເຂດ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ສະບັບເລກທີ 8056/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013