Article Index

 ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ລໍາດັບ ຊື່ກົດໝາຍ ປີ Download
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) 2019 ດາວໂຫລດ
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) 2012 ດາວໂຫລດ
2.1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກ່ອນນໍ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 2020 ດາວໂຫລດ
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) 2017 ດາວໂຫລດ
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ 2017 ດາວໂຫລດ
  ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປີ 2015   ດາວໂຫລດ

 

 ກົດໝາຍອື່ນໆ