ລໍາດັບ ຊື່ດໍາລັດ ປີ ເຂົ້າເບີ່ງແລະດາວໂຫລດ
1

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບ ເລກທີ 81/ລບ

2017

ດາວໂຫລດ

2

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 145/ນຍ

2017

ດາວໂຫລດ

3

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 94/ລບ

2017

ດາວໂຫລດ

4

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 21/ລບ

2019

ດາວໂຫລດ

5 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາສະບັບເລກທີ 84/ລບ 2016  ດາວໂຫລດ

 

<<< ດໍາລັດອື່ນໆ >>>