ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ນະຄອນ ມີຫນ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດຫມາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ;

 2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ແຜນງານ, ໂຄງ ການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະ ວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ;

 3. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ, ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ວັດແທກ ແລະສອບຖາມສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອຂຶ້ນທະ ບຽນອອກໃບຕາດິນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການພັດທະນາທີ່ດິນ, ການສ້າງສໍາມະໂນທີ່ດິນ; ເຊັນໃບຕາດິນໃນເວລາມີການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາ ດິນ ແລະ ຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ລວມທັງການແບ່ງແຍກ ແລະ ໂຮມຕອນດິນ, ຈົດທະບຽນການເຄື່ອນໄຫວສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ;

 4. ຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ເກັບຄ່າບໍລິການໃນການຈົດທະບຽນ ການເຄື່ອນ ໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

 5. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການອື່ນໆ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

 6. ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບົດລາຍງານ ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ ອອກອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃຕ້ດິນເຂດສະຫງວນນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຂັ້ນເມືອງ, ນະຄອນ ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູ, ພັດທະນານ້ໍາ ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຂັ້ນເມືອງ, ນະຄອນ;

 7. ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດແຜນການສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ; ວຽກງານຂຽວສະອາດງາມຕາ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ;

 8. ທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບທຸລະກິດແບບຄອບຄົວ ໃນຂອບເຂດເມືອງ, ນະຄອນຂອງຕົນ; ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດເມືອງ, ນະຄອນຂອງຕົນ; 

 9. ກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເປັນຕົ້ນ: ດິນ, ນ້ໍາ, ແຮ່ທາດ, ປ່າໄມ້ ແລະຊີວະນາໆພັນ ຂອງບັນດາຂະແຫນງການ, ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

 10. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ລວມທັງທຸລະະກິດຄອບຄົວ;

 11. ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຫາມົນລະພິດ ສຽງ, ກິ່ນ, ນ້ໍາເປື້ອນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສານເຄມີຈາກຄໍາສະເຫນີ ແລະ ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ ລວມທັງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

 12. ວາງແຜນໃນການລົງກວດກາ ແລະ ຮັບມືເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ຫຼືເກີດຈາກກິດຈະການຕ່າງໆ ລວມທັງການສະເຫນີ ແລະ ຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ ເພື່ອປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ປະສານສົມທົບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂ;

 13. ເກັບກໍາ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ສະຫນອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ສັນຍາ;

 14. ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສັງເກດສະພາບອາກາດ, ວັດແທກ, ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍງານຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໄພພິບັດ ທໍາມະຊາດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ; ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເຫນີປັບປຸງຍົກລະ ດັບຕາຫນ່າງສະຖານີອຸຕຸການບິນ, ຕາຫນ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ແລະ ຕາຫນ່າງສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວໃນຂອບເຂດເມືອງ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ;

 15. ຊີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການຕົນ ໃຫ້ເຂັ້ມ ແຂງ, ກໍາຫນົດຕໍາແຫນ່ງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫນ້າທີ່ການເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

 16. ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ, ຄັງເງິນສົດ, ເງິນ ເດືອນ-ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ; ດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສ້າງແຜນວຽກ, ແຜນງົບປະມານ ລວມທັງແຜນເກັບລາຍຮັບວິຊາການ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະ ມານຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

 17. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ຊັບສົມບັດລວມຂອງລັດ ໃຫ້ຖືກກັບເປົ້າຫມາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ;

 18. ພົວພັນຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຫ້ອງການຕົນ ຕາມການມອບຫມາຍ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ

 19. ປະເມືອງ ແລະ ສະຫຼຸບການປະຕິບັດຫໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງຫ້ອງການຂອງຕົນ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

 20. ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼືເຈົ້າເມືອງ, ເຈົ້ານະຄອນ ຫຼື ຂັ້ນເທິງ ໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມຫນ້າທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ ແລະລະບຽບການ.