ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ, ນະຄອນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ"ຫຊສ" ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຫນຶ່ງຂອງເມືອງ, ນະຄອນ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເມືອງ, ເຈົ້ານະຄອນ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ປົກປັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ໃຫ້ມີມົນລະພິດ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ປ້ອງກັນ ແລະ ການຮັບມືຄວາມສ່ຽງ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ສະຫນອງຂໍ້ ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນການ.


 

ດາວໂຫລຟາຍ ເອກະສານໄດ້ທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້:

    ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ, ສະບັບ ເລກທີ 5507/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021