ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນ ຂັ້ນບ້ານ, ເມືອງສິງ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021 ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ Video Conference, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຫັວງ ນາບຸນແພງ, ຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກກົມແຜນການ ກຊສ, ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ມີ ທ່ານ ຄໍາແສງ ແດງທາສິງ ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງສິງ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການວ່າການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຄະນະທິມງານຈາກ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ຄະນະຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາການ, ຕະຫຼອດຮອດວິຊາການທິມງານຈັດສັນທີ່ດິນ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງສິງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນ ຂັ້ນບ້ານ, ເມືອງສິງ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2018-26 ພະຈິກ 2021, ມີບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຈໍານວນ 10 ບ້ານ ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານມອມ ເຊີ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊໍາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຈໍານວນມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດ 350.000 ກີບ(ສາມຮ້ອຍຫ້າສີບລ້ານກີບ).

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ  ທ່ານ ໂກ້ ບົວລະພັນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງສິງ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

      ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ແມ່ນການສຳຫຼວດຈັດສັນທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ສຳຫຼວດຈັດສັນ, ກຳນົດເຂດ ແລະ ສ້າງແຜ່ນທີ່ຕອນດິນເພື່ອເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງຂອງພື້ນທີ່, ກໍານົດອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຂດອະນຸລັກ ແລະ ເຂດສະຫງວນ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

      ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດສັນທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ໃນຈໍານວນ 10 ບ້ານ, ມີ 748 ຄົວເຮືອນ, 869 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 3.660 ຄົນ, ຍິງ 1.813 ຄົນ, ໃນນີ້ມີແຮງງານຕົນຕໍ 1,463 ຄົນ ແລະ ແຮງງານສໍາຮອງ 919 ຄົນ; ໄດ້ຈັດສັນແບ່ງຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ເຊີ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 11,938 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນໄດ້ຈັດແບ່ງປະເພດທີ່ດິນດັ່ງນີ້:

 • ດິນກະສິກໍາ 1,182 ເຮັກຕາ.
 • ດິນປຸກສ້າງ 145  ເຮັກຕາ.
 • ດິນປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 13 ເຮັກຕາ.
 • ດິນຄົມມະນາຄົມ 104 ເຮັກຕາ.
 • ດິນວັດທະນະທໍາ 70 ເຮັກຕາ.
 • ດິນອຸດສາຫະກໍາ 42ເຮັກຕາ.
 • ດິນປ່າໄມ້: 10,253 ເຮັກຕາ.
 • ດິນບໍລິເວນນໍ້າ 179 ເຮັກຕາ.
 • ປ່າສະຫງວນອະນຸລັກ: 1,337 ເຮັກຕາ.
 • ປ່າປ້ອງກັນ: 1,790 ເຮັກຕາ.
 • ປ່າຊົມໃຊ້: 554 ເຮັກຕາ.
 • ປ່າປູກ: 6,571 ເຮັກຕາ.

      ໄດ້ສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງແຜ່ນທີ່ດິນປະຈຸບັນ ໃນ 10 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ 11,938 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ 1,405 ເຮັກຕາ, ທີ່ດິນປຸກສ້າງ 103 ເຮັກຕາ, ນອກຈາກນັ້ນເປັນທີ່ດິນ ບໍລິເວນນໍ້າ, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ທີ່ດິນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ 10,430 ເຮັກຕາ.

        ສ້າງຫຼັກໝາຍເຂດສະຫງວນ   ພ້ອມທັງໄປປັກໄວ້ຕາມຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຊົມໃຊ້ ບາງຈຸດທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຈະຖືກບຸກລຸກ ສຳເລັດຈຳນວນ 50 ຫຼັກ ແລະ ຕິດປ້າຍ ເຂດສະຫງວນ 50 ແຜ່ນ.

       ສ້າງປ້າຍແຈ້ງບອກຂອບເຂດສະຫງວນ ພ້ອມທັງໄປຕິດ ໄວ້ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງການ ແລະ ປ່າຊົມ ໃຊ້ ຈຸດທີ່ມີຄວາມສຽງຈະຖືກບຸກລຸກ, ພ້ອມທັງສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ພາຍໃນ 10 ບ້ານ;

       ສໍາເລັດ ການສໍາຫຼວດຈັດສັນວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ສ້າງກະດານແຜ່ນທີ່, ສ້າງປື້ມບົດແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ  ແລະ ສ້າງລະບຽບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງບ້ານ ພ້ອມທັງເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຊັນຮັບຮອງຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ   ຈຳນວນ 10 ບ້ານຄື: ບ້ານ ມອມ, ແສນແອ່ນ, ນານ້ອຍ, ລາວເມືອຍ, ຈ່າວັງໃໝ່, ຈ່າພູກືນ, ບວກຫຍ້າໄຊໃໝ່, ບວກຫຍ້າໄຊເກົ່າ, ພະບາດນ້ອຍ ແລະ ບ້ານ ລໍມື.

       ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ກັບບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງ, ທອດຖອດບົດຮຽນ ເພື່ອນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.