ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2012.

          ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ວ່າ "ພຊສ" ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຫນື່ງ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ, ວາງແຜນປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສະ ຫນອງຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຕົນ.


ດາວໂຫລດ: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ສະບັບ ເລກທີ 5506/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021


ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ພຊສ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ