ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີຫນ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດກົດຫມາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ;

2. ຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ່ ແລະ ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ, ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;

3. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ນະຄອນ;

4. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເຫນີສະພາແຂວງ, ນະຄອນຫຼງວຽງຈັນ ຮັບຮອງ ແລະ ທັງປະກາດນໍາໃຊ້ແຜນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ;

5. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ສໍາຫຼວດ, ວັດແທກເຂດພື້ນທີ່ດິນຂອງລັດ ພ້ອມທັງອອກໃບແຜນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນລັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກໍານົດ, ຜູ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເຫນີເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ມອບ ຫຼື ຖອນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຂະແຫນງການ, ການຊື້ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກໍານົດ;

7. ຊີ້ນໍາວຽກງານການສໍາຫຼວດ, ວັດແທກ, ສອບຖາມສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການພັດທະນາທີ່ດິນ, ການສ້າງສໍາມະໂນທີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ;

8. ຄົ້ນຄວ້າການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ຈາກປະເພດຫນຶ່ງໄປເປັນປະເພດອື່ນ; ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ເພື່ອປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ; ປະເມີນລາຄາທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ເກັບຄ່າບໍລິການຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

9. ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເປັນຕົ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ, ເປົ້າຫມາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ; ຮັບຄໍາຮ້ອງ ຫຼື ຄໍາສະເຫນີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ ທາງດ້ານບໍລິຫານຕາມກົດຫມາຍ ລວມທັງເຂົ້າຮ່ວມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

10. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ບົດລາຍງານ ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ້ໍາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ໍາຂະຫນາດກາງ;

11. ອອກໃບອະນຸຍາດການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຫນ້າດິນຂະຫນາດກາງ ແລະ ນ້ໍາໃຕ້ດິນຂະຫນາດໃຫຍ່, ໃບອະນຸຍາດປ່ອຍນ້ໍາເປື້ອນຂະຫນາດກາງ; ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການບໍລິການຂຸດເຈາະ ຫຼື ຊີເຈາະນ້ໍາໃຕ້ດິນຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດ ໃຫຍ່, ໃບອະນຸຍາດຂຸດເຈາະ ຫຼື ຊີເຈາະນ້ໍາໃຕ້ດິນຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເຫນີ ຕໍ່ ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ກ່ຽວກັບການກໍານົດເຂດສະຫງວນນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາລະດັບແຂວງ ລວມທັງສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນຂອບເຂດຂອງຕົນ;

12. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ; ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດເຂດປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູ, ພັດທະນານ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຕົນ; ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກຊສ;

13. ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດແຜນການສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານຂຽວສະອາດງາມຕາ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ໃນຂອບເຂດ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຕົນ;

14. ທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ລວມທັງ ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ;

15. ກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເປັນຕົ້ນ: ດິນ, ນ້ໍາ, ແຮ່ທາດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຂອງບັນດາຂະແຫນງການ, ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

16. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ;

17.ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງທີ່ຕິດພັນກັບບັນຫາມົນລະພິດ ສຽງ, ກິ່ນ, ນ້ໍາເປື້ອນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສານເຄມີຈາກຄໍາສະເຫນີ ແລະ ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ ລວມທັງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

18.ວາງແຜນໃນການລົງກວດກາ ແລະ ຮັບມືເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ຫຼື ເກີດຈາກກິດຈະການຕ່າງໆ ລວມທັງການສະເຫນີ ແລະ ຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ ເພື່ອປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ປະສານສົມທົບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂ;

19.ເກັບກໍາ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ສະຫນອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ແລະ ກວດກາເຫດການສຸກເສີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;

20. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເເຜນດໍາເນີນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຂະບວນການສົ່ງເສີມໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັງເກດສະພາບອາກາດ, ວັດແທກ, ເກັບ ກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍງານຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ; ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ ສະເຫນີປັບປຸງຍົກລະດັບຕາຫນ່າງສະຖານີອຸຕຸການບິນ, ຕາຫນ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ແລະ ຕາຫນ່າງສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

21. ເກັບກໍາ, ສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ແລກປ່ຽນ ແລະ ບໍລິການພາກສ່ວນຕ່າງໆ ລວມທັງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫນອງໃຫ້ສູນກາງ ເພື່ອສັງລວມ;

22. ຊີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກຕົນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ; ສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ກໍາຫນົດຕໍາແຫນ່ງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫນ້າທີ່ການເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

23. ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ, ຄັງເງິນສົດ, ເງິນເດືອນ-ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ; ດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສ້າງແຜນວຽກ, ແຜນງົບປະມານ ລວມທັງແຜນເກັບລາຍຮັບວິຊາການ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

24. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ຊັບສົມບັດລວມຂອງລັດ ໃຫ້ຖືກກັບເປົ້າຫມາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ; 25. ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດສິດ, ຫນ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ມີປະກົດການລະເມີດກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດ; 26. ພົວພັນຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕາມການມອບຫມາຍ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

27. ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການເມືອງຂອງພະແນກຕົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນປົກກະຕິ; 28. ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມຫນ້າທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ.